SaltyMilk® is een onderdeel van MirandaMaakt, gevestigd te Hilversum. In deze algemene voorwaarden wordt daarom gesproken over `MirandaMaakt`.

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDENArtikel 1 Toepassing.

1-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, op de totstandkoming van overeenkomsten en de uitvoering van overeenkomsten -aangegaan tussen MirandaMaakt, bureau voor creatieve vormgeving / styling, gevestigd te Hilversum, hierna te noemen MirandaMaakt en een natuurlijk- of -rechtspersoon, hierna te noemen opdrachtgever.

1-2 De opdracht of reservering van de opdrachtgever geldt als acceptatie van MirandaMaakt haar algemene voorwaarden. De toepasselijkheid van andere, door de opdrachtgever ingeroepen algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.Artikel 2 Offertes.

2-1 Alle offertes van MirandaMaakt zijn (tenzij uitdrukkelijk anders vermeld) vrijblijvend, en gebaseerd op de bij eventuele aanvragen verstrekte gegevens, tekeningen, teksten enz. Deze worden bindend na ondertekening van de begroting door de opdrachtgever. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden.

2-2 Opdrachten dienen door opdrachtgever schriftelijk (of per email) te worden bevestigd. Indien opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee
instemt dat MirandaMaakt een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden.
Nadere -mondelinge afspraken en bedingen binden MirandaMaakt eerst nadat deze schriftelijk door MirandaMaakt zijn bevestigd.

2-3 Overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden kunnen ook bindend worden nadat er een mondeling akkoord is van de opdrachtgever in verband met de snelheid waarmee de werkzaamheden opgestart dienen te worden.Artikel 3 Overeenkomst.

3-1 Elke met MirandaMaakt aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat hem van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat MirandaMaakt bij derden zonodig informatie betreffende hem opvraagt.

3-2 Uitvoeren opdracht

MirandaMaakt zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal MirandaMaakt opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

3-3 Verstrekken van gegevens

De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste aanlevering door MirandaMaakt mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen.

3-4 Aanvraag offertes toeleveranciers

Indien MirandaMaakt op verzoek van opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben. Desgewenst kan MirandaMaakt namens opdrachtgever offertes aanvragen.

3-5 Gebruik toeleveranciers

Indien niet anders is afgesproken, worden opdrachten aan derden, in het kader van de totstandkoming van het product, door of namens opdrachtgever -verstrekt. Op verzoek van opdrachtgever kan MirandaMaakt, voor rekening en risico van de opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Partijen -kunnen -hiervoor een nader over een te komen vergoeding afspreken. Indien bij de uitvoering van de opdracht MirandaMaakt volgens uitdrukkelijke afspraak voor -eigen rekening en risico opdrachtgever goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan -opdrachtgever, dan zullen de bepalingen uit de algemene voorwaarden van de toeleverancier met betrekking tot de toegestane afwijkingen in de kwaliteit, kwantiteit en hoedanigheid van deze goederen of diensten ook gelden jegens opdrachtgever.

3-6 Openbaarmaking en verveelvoudiging

Alvorens tot produktie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste modellen, prototypes of proeven van het product te controleren en goed te keuren. Op verzoek van MirandaMaakt dient opdrachtgever zijn goedkeuring schriftelijk te bevestigen.

3-7 Termijn van levering

Een door MirandaMaakt opgegeven termijn voor het volbrengen van de opdracht heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de -overeenkomst anders blijkt. MirandaMaakt is, ook bij een opgegeven termijn voor het volbrengen van de opdracht, eerst in verzuim nadat opdrachtgever hem bij aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld en nakoming binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn uitblijft.

3-8 Tests, vergunningen en wettelijke bepalingen

Het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of de instructies van opdrachtgever voldoen aan de wettelijke normen behoren niet tot de opdracht van MirandaMaakt.Artikel 4 Prijzen en honorarium.

4-1 Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen. Wijzigingen in de gesloten overeenkomst worden berekend tegen de op het moment van verandering geldende prijzen. Indien na de overeenkomst de lonen, sociale lasten, omzetbelasting en de inkoopkosten van MirandaMaakt verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend.

4-2 Opdrachten worden tenzij anders aangegeven geoffreerd exclusief BTW.

4-3 Honorarium en bijkomende kosten

Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten, die MirandaMaakt voor de uitvoering van de opdracht maakt, voor vergoeding in aanmerking.

4.4 Honorarium voor meerwerk

Indien MirandaMaakt door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk door MirandaMaakt gehanteerde honorarium tarieven.

4.5 Accountantsonderzoek

Indien de honorering op enige wijze afhankelijk is gesteld van feiten of omstandigheden, die moeten blijken uit de administratie van de opdrachtgever, heeft MirandaMaakt na een opgave van opdrachtgever het recht de administratie van opdrachtgever door een registeraccountant te laten controleren. Indien uit zo’n controle blijkt dat de opgave van opdrachtgever niet overeenkomt met de werkelijke gang van zaken, zullen de kosten van deze controle voor rekening van opdrachtgever komen, zonder dat overigens MirandaMaakt enig recht verliest.Artikel 5 Klachten.

5-1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van het werk c.q. de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, MirandaMaakt terstond schriftelijk op de hoogte te brengen.

5-2 Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen, na de dag van de levering c.q. oplevering MirandaMaakt wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.Artikel 6 Aansprakelijkheid.

6-1 MirandaMaakt is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:

a. Overmacht.

b. Misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van -opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen.

c. Gebreken in offertes van toeleveranciers of overschrijdingen van prijsopgaves van toeleveranciers.

d. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld.

e. Fouten en/of gebreken in een product, ontwerp, tekst en andere gegevens waaraan opdrachtgever goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de -
gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben.f. Afwijkingen in drukwerk of andere leveranties die om technische redenen niet voorkomen of anders opgelost hadden kunnen worden.

g. Foutieve mediaplaatsingen (of niet geplaatste advertenties) die MirandaMaakt redelijkerwijs niet aangerekend kunnen worden.

6-2 MirandaMaakt zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijf- en / of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden.

6-3 De opdrachtgever vrijwaart MirandaMaakt voor alle aanspraken van derden ter zake van inbreuken op hun octrooi-, merk- of auteursrecht, onrechtmatige daad of wanprestatie,voortvloeiende uit de door de opdrachtgever opgedragen werkzaamheden.

6-4 MirandaMaakt aanvaardt bij aanbieding geen verantwoordelijkheid voor een door of namens de opdrachtgever door derden uitgewerkt ontwerp, noch voor de eventueel bij dit ontwerp gegeven specificatie van materialen.Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud.

7-1 Zolang MirandaMaakt geen volledige betaling inzake een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van werk of van de koop / verkoop (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van MirandaMaakt.

7-2 MirandaMaakt heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surséance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd of anderszins de beschikkings-bevoegdheid boven zijn vermogen of delen van verlies, tenzij de curator of bewindvoerder uit deze overeenkomst voortvloeien in de verplichting als boedelschuld erkennen.

7-3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn -betalingsverplichtingen heeft voldaan.Artikel 8 Intellectuele eigendomsrechten.

8-1 Op alle door MirandaMaakt verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, teksten, tekstvoorstellen, (strategische) concepten / plannen enz. behoudt MirandaMaakt zich alle intellectuele eigendomsrechten voor, tenzij contractueel door beide partijen ondertekend anders wordt overeengekomen. Verveelvoudigen, openbaar maken en/of kopiëren zijn slechts toegestaan met MirandaMaakt haar uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

8.2 De gepresenteerde ideeën, (strategische) adviezen, concepten en andere voorstellen zijn onlosmakelijk verbonden aan de uitvoering

en ligt derhalve in handen van het bureau. Dit betekent als uitwerking van het hierboven genoemde niet door bureau geschiedt dan is het opdrachtgever niet toegestaan op welke wijze dan ook door derden de uitvoering te laten verzorgen van de door bureau ontwikkelde ideeën, adviezen, concepten en andere voorstellen.

8-3 Onderzoek naar het bestaan van rechten

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, -merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

8-4 Eigen promotie

MirandaMaakt heeft de vrijheid om het geleverde creatieve product, met uitzondering van de strategische adviezen- te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.Artikel 9 Betaling.

9-1 Betalingen, ook die in termijnen, dienen te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9-2 MirandaMaakt is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door haar is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf 14 dagen na de factuurdatum.

9.3 Alle door MirandaMaakt gemaakte kosten, zoals proceskosten, kosten van rechtskundige bijstand, waaronder begrepen niet door de rechter -toegewezen bedragen, buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten, gemaakt in verband met de late betalingen, komen ten laste van de opdracht-gever, met uitzondering van de proceskosten en kosten van rechtskundige bijstand, indien MirandaMaakt als verliezende partij in de kosten wordt -veroordeeld. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van 150 Euro.

9.4 Periodieke betalingen

MirandaMaakt heeft het recht zijn honorarium maandelijks in rekening te brengen voor verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.

9.5 Aanbetaling

Indien de opdracht meer dan 5.000 Euro bedraagt behoudt MirandaMaakt zich het recht voor om een voorschotnota van 50% van de goedgekeurde offerte voor aanvang van de werkzaamheden te factureren, danwel de toeleverancier rechtstreeks aan opdrachtgever te laten factureren.

9.6 Geen korting of compensatie

Opdrachtgever verricht de aan MirandaMaakt verschuldigde betalingen zonder korting of compensatie.

9.7 Vervallen licentie

Vanaf het moment dat opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, is het opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen.


Artikel 10 Opzegging en ontbinding samenwerking

10.1 Opzegging samenwerking door opdrachtgever

Wanneer opdrachtgever een overeenkomst opzegt, dient hij, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen.

10.2 Ontbinding samenwerking door MirandaMaakt

Indien de overeenkomst door MirandaMaakt wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door opdrachtgever, dient opdrachtgever, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte zaken te betalen. Gedragingen van opdrachtgever op grond waarvan van MirandaMaakt redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.

10.3 Schadevergoeding

De schadevergoeding bedoeld in de vorige twee leden van dit artikel zal tenminste omvatten de kosten voortvloeiend uit de door MirandaMaakt op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede 25% van het resterende deel van het honorarium welke opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.

10.4 Faillissement

Zowel MirandaMaakt als opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of surséance van de andere partij. Opdrachtgever dient faillissement of surséance zo snel mogelijk aan MirandaMaakt te melden.

10.5 Gebruik resultaat na beëindiging samenwerking

Indien de opdracht om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, is het opdrachtgever –tenzij door partijen anders wordt overeengekomen- niet -(langer) toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen/beeldmanipulaties te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan -opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen.

10.6 Duurovereenkomsten

Wanneer de werkzaamheden van MirandaMaakt bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, dan zal de daarvoor -geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door -schriftelijke opzegging, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste twee maanden.


Artikel 11 Overige bepalingen

11.1 Overdracht aan derden

Het is opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met MirandaMaakt gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming.

11.2 Nederlands recht

Op de overeenkomst tussen MirandaMaakt en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen MirandaMaakt en opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar MirandaMaakt is gevestigd.


(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2015 - 2022 SaltyMilk | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel